ACTIVITEITEN

Repeteren

Elke week wordt gerepeteerd om de stukken die behoren tot het actuele repertoire,
in te studeren. Na het inzingen nemen we achtereenvolgens de delen door, die bij de vorige gelegenheid waren opgegeven als planning voor de komende repetitie. Daarmee zorgen we voor een effectieve repetitie, waarbij noten leren voornamelijk thuis plaatsvindt. Het accent van de repetitieavond komt dan te liggen op het vinden van de juiste muzikale balans tussen de vier stempartijen. Moeilijke passages – die er ook vaak genoeg zijn – moeten uiteraard in het begin wel eens worden herhaald en herhaald tot die goed in het geheugen zijn opgeslagen. Daarna komt de klank van alle partijen samen aan bod, en zo bouwt de dirigent met de zangers aan een steeds fraaier geheel. Alles met ondersteuning van de piano, zolang dat nodig is. Bij ‘a capella’ liederen zingen we in de studie- en afrondingsfase zonder piano begeleiding, waarbij je als koorzanger leert je eigen partij in te voegen, muzikaal en wat betreft volume, in het geheel van de compositie. Begrip van de tekst en aanvoelen van de sfeer van het stuk zijn daartoe heel belangrijk. Daar wordt tijdens de repetities ook zo nu en dan over gepraat.

Afscheid van leden bij vertrek

Met enige regelmaat nemen wij afscheid van iemand in onze gelederen. Vaak mensen die al heel lang koorlid zijn geweest. Capricciata, nu 31 jaar oud, heeft nog enkele leden van ’t eerste uur, en zij zijn dus inmiddels ook een stuk ouder geworden. Met een toespraakje, en attentie (bloemstuk of cadeau) worden zij uitgeluid, bedankt, waarbij wij er na afloop van een repetitieavond, soms nog met elkaar een glas op heffen.

Welkom van nieuwe leden

Nieuwe leden worden allereerst met de nodige aandacht geïntroduceerd, hetgeen meestal bij eerste kennismaking inhoudt dat zij de gelegenheid hebben om 1 of 2 repetities bij te wonen, en zij zo mogelijk direct al wat meezingen. Bladmuziek wordt speciaal voor hen uitgereikt, en de stemgroep waarin zij passen, neemt hen op onderdeel te worden van het geheel. Als deze kennismaking plezierig verloopt naar beide kanten, en iemand besluit om toe te treden, wordt dit met een kleine stemtest (bepaling stemgroep en kwaliteit stem) door de dirigent afgesloten, en kan die persoon ook formeel lid worden. Daarbij komen dan dingen als toevoeging aan de Ledenlijst, personalia t.b.v. de contributie, en ter beschikking stellen van Statuten van de vereniging aan de orde.

Luisteravonden

Na elk concert, ongeveer eenmaal per jaar, wordt een keuze gemaakt voor het volgende thema of repertoire om in te studeren. Als dat niet meteen met algemene stemmen kan worden vastgesteld, organiseren we een luisteravond, waarbij diverse you tube uitvoeringen worden beluisterd door het hele koor, om het animo van allen te peilen, en de geschiktheid voor ons koor te bespreken. Dat kan dan een selectie opleveren dat in een bepaald, vooraf gekozen thema past. Ook kan het zijn dat we voor een groter, samenhangend werk kiezen, dat op zich een concert programma zou kunnen vullen. Zo werd enige jaren geleden het Requiem van Fauré uitgevoerd, aangevuld met delen van Brahms’ Ein Deutsches Requiem. De keuze wordt steeds voorbereid door een delegatie uit het koor, de Muziek commissie, die samen met de dirigent een voorselectie maakt.

Sociaal

Capricciata is een koor, dat het zingen als basis heeft, maar waarbij onderlinge contacten ook van waarde zijn. De samenstelling heeft altijd een stabiel patroon gehad, en de leden kennen elkaar onderling daarom goed. Ook omdat we als kamerkoor geen grote groep vormen. Dat heeft behalve een grote mate van muzikale afstemming op elkaar, ook een sociale afstemming tot gevolg. We houden er van om aan het eind van het seizoen (eind juni), of soms aan het eind van een periode (tegen de Kerst), een gezellige afsluiting te organiseren met een drankje en hapje, en zo de banden ook persoonlijk aan te halen. Het tijdstip daarvoor ligt niet vast. Meestal is er een praktische dan wel organisatorische aanleiding om een repetitieavond iets in te korten, en op bovenstaande wijze te besteden.

Voorbereiding concerten

Als ’t programma voor een uitvoering bekend is, en het instuderen daarvoor al redelijk gevorderd, gaat e.e.a. meer serieus aangepakt worden. Het bestuur, nodigt, middels de Muziekcommissaris, uit ons midden een muziek commissie uit om samen met het bestuur en de dirigent tot nadere invulling te komen. De datum, locatie, PR activiteiten, programmaboekje, evt. solistische partijen worden in die commissie uitgewerkt. Vervolgens krijgt het bestuur het concert plan ter beoordeling, om uiteindelijk te beslissen over haalbaarheid en financiële planning (concert begroting). In de laatste weken komen hier nog tal van kleinere praktische dingen bij, b.v. verkoop kaarten, versiering zaal, bloemen voor dirigent en/of solist(en), en catering voor na afloop.

Ledenvergadering

Eenmaal per jaar houden we een algemene ledenvergadering, ALV. In principe is dit aan het einde van het koorseizoen, in juni. Het bestuur geeft inzage in de voorbije activiteiten, incl. de jaarrekening, en presenteert een begroting voor het volgende seizoen. Tijdens deze bijeenkomst is er uiteraard gelegenheid vragen te stellen, voorstellen te doen, kritische opmerkingen te maken, en het bestuur al of niet décharge te verlenen voor hun beleid. Hoewel statutair en beleidsmatig een belangrijke vergadering, is de sfeer vaak ongedwongen, en komen de besluiten soepel tot stand.